Jedna věta je projektem Viktora Karlíka, který již deset let oslovuje vybrané osobnosti, aby si po dobu následujícího roku zapisovaly každý den jednu větu. Od roku 2010 zatím vyšlo v Edici RR dvacet tři svazků od různých autorů. Čtenářům Bubínku Revolveru dnes přinášíme věty Mikea Baugha, které si zapisoval v srpnu před pěti lety.


Mike Baugh, foto Karel Cudlín

Baughova Jedna věta vyšla jako samostatně neprodejná příloha Revolver Revue č. 105/2016.Jedna věta
Mike Baugh

AUGUST / SRPEN

1 Almost immediately after deciding my father was a fi sh—a corbina—I happened upon an osprey ripping apart the fl esh of a corbina. Téměř hned poté, co jsem usoudil, že je můj otec ryba – smuha kalifornská –, jsem náhodou spatřil orla mořského, jak trhá jednu smuhu na kusy.

2 The symbol for the University of Texas is either a bull or a uterus. Symbolem University of Texas je buď býk, nebo děloha.

3 Today I found two snakes but was attacked by one dog. Dnes jsem našel dva hady, ale byl jsem napaden jedním psem.

4 Manželka mě vyšílí.

5 do I know what I want to do / I want to know what to do / do I know what I want / I know I want to / do what I want / to know I / do want / to vím vůbec co chci dělat / chci vědět co dělat / vím vůbec co chci / já vím že chci / dělat co chci / vědět to / co chci / já

6 The stalled radar base in Brdy got a mention by Ted Cruz in the Republican debates tonight, but it was hard to hear among the chatter about which candidate hated abortion more. O zrušené radarové základně v Brdech se dnes večer v republikánských debatách zmínil Ted Cruiz, ale mezi všemi těmi žvásty o tom, který kandidát víc nesnáší potraty, to nebylo moc slyšet.

7 Are Willie Nelson and Yasser Arafat the same person? Jsou Willie Nelson a Yásir Arafat jedna a táž osoba?

8 Traveling east turns two days into one. Cestování na východ udělá ze dvou dnů jeden.

9 I love Prague, but I wonder if I screwed everything up by coming back. Miluju Prahu, ale říkám si, jestli jsem všechno nezvoral, když jsem se sem vrátil.

10 So why on earth do I the form resent / When I can understand what Shakespeare meant? Proč mě jenom ta forma tolik štve, / když rozumím, oč Shakespearovi jde?

11 There are days when I’m just angry at everything. Jsou dny, kdy mám vztek na všechno.

12 Apparently the secret to resetting your internal clock is beer. Tajemství, jak si znovu srovnat vnitřní hodiny, podle všeho spočívá v pivu.

13 To use quotes to impress people, you once had to have actually known the quotes (thank you Google?). Abys mohl lidi oslňovat citáty, musels je někdy v minulosti doopravdy znát (díky, Google?).

14 Zubr, zámek a semtex – Pardubice se mi líbí.

15 There isn’t a single American city I love as much as Prague, yet I have such difficulty imagining leaving the US for good. Ani jedno americké město nemám rád tolik jako Prahu, a přesto je pro mě strašně obtížné představit si, že bych Státy opustil napořád.

16 What happened to my motivation and ambition? Kam se poděla moje motivace a ctižádost?

17 I never watch the “Director’s Cut”—editors exist for a reason. Nikdy se nedívám na režisérský sestřih – střihači mají své opodstatnění.

18 Did you really read this far or did you just open this page randomly? Opravdu jste dočetli až sem, nebo jste náhodně otevřeli na téhle stránce?

19 My wife, who constantly forces me to walk up to Baba, broke her toe—thank god. Moje žena, která mě soustavně nutí šlapat nahoru na kopec Baba, si zlomila malíček u nohy – díky bohu.

20 Praha: New York; Písek: San Diego?

21 August 21 is worse than September 11. 21. srpen je horší než 11. září.

22 My wife’s uncle: “When I cook I don’t make španělský ptáček, I make španělský orel.” Strýc mé ženy: „Když vařím, nedělám španělského ptáčka, já dělám španělského orla.“

23 Molotov-Ribbentrop cocktail. Molotov-Ribbentrop koktejl.

24 Last day of freedom: school starts tomorrow. Poslední den svobody: zítra začíná škola.

25 Minor tragedy today—the American store only had chunky peanut butter. Dnešní malá tragédie – obchod s americkými potravinami měl jen burákové máslo s křupavými kousky.

26 My son “adopted” a kestrel at the zoo, but which one? Můj syn „adoptoval“ v zoo poštolku, jenže kterou?

27 With Sobotka and Karlík posters I try to turn my classroom in Krč into Smíchov. Plakáty Sobotky a Karlíka se snažím svou třídu v Krči proměnit ve Smíchov.

28 The woman who runs the shooting gallery at Matějská pouť knows us. Žena, která má střelnici na Matějské pouti, nás už zná.

29 17:00 – feeding time at the zoo; from our balcony we hear the impatience of the lions. 17:00 – čas krmení v zoo; z našeho balkónu slyšíme netrpělivost lvů.

30 Movie directors in ascending order of sexual predation: Woody Allen, Peter Bogdanovich, Roman Polanski? Filmoví režiséři ve vzestupném pořadí sexuální agrese: Woody Allen, Peter Bogdanovich, Roman Polanski?

31 Was Václavské náměstí always gross? Bylo Václavské náměstí vždycky odporné?