Jako šestnáctý svazek knižního projektu Jedna věta vyšla coby samostatně neprodejná příloha 105. čísla Revolver Revue kniha deníkových záznamů bohemisty a překladatele Mika Baugha. Z ní dnes čtenářům Bubínku přinášíme ukázku psanou v prosinci 2015.


foto Karel Cudlín
 

DECEMBER / PROSINEC

1 “I was beaten yesterday”: the example of the passive voice used in my son’s textbook. „Včera jsem byl bit“: příklad trpného rodu v učebnici mého syna.

2 If dog is man’s best friend, surely tortoise is man’s rather pleasant acquaintance. Jestliže je pes nejlepším přítelem člověka, pak je želva nepochybně jeho docela příjemným známým.

3 One of New York Times’ 10 best books of the year is the memoir H is for Hawk by a woman who loses her father and, consumed by grief, channels her energy into raising a goshawk; when my dad died I started fi ve saltwater aquariums—I didn’t write a book, though, which is just as well because C is for Sea Cucumber sounds fucking stupid. Mezi deset nejlepších knih roku podle New York Times patří i memoáry J jako jestřáb. Autorce umře otec; pohlcená smutkem napře svou energii do výcviku jestřába; když umřel otec mně, založil jsem si pět akvárií s mořskou vodou – knihu jsem ovšem nenapsal, což je asi dobře, poněvadž M jako mořská okurka zní úplně debilně.

4 Of all the ethnic groups I’ve met, Arabs seem the friendliest. Ze všech etnických skupin, které jsem poznal, se Arabové zdají být nejpřátelštější.

5 Three stabbed in London—police treating it as a terrorist attack. Tři pobodaní v Londýně – policie to řeší jako teroristický útok.

6 When I’m in Prague I miss California; when I’m in California I miss Prague. Když jsem v Praze, stýská se mi po Kalifornii; když jsem v Kalifornii, stýská se mi po Praze.

7 The red light over my son’s tortoise makes the room look like a Dutch brothel. Jak nad želvou mého syna svítí červené světlo, vypadá to v tom pokoji jak v holandském bordelu.

8 why can’t I / wake / whenever I / want proč se nemůžu / vzbudit / kdykoli / chci

9 Nic.

10 After 17 years of teaching my students are still young and beautiful—I am not. I po sedmnácti letech, co učím, jsou mí studenti stále mladí a krásní – já ne.

11 For my wife’s birthday I bought her a brown vulture. K narozeninám jsem manželce koupil supa hnědého.

12 What did I do? Co jsem to udělal?

13 Sunday the 13th should have a worse reputation; Friday the 13th still starts off a weekend. Neděle třináctého by měla mít mnohem horší pověst; v pátek třináctého alespoň začíná víkend.

14 I would like to read (write?) a cultural history of semtex. Rád bych si přečetl (napsal?) kulturní historii semtexu.

15 Sometimes I envy those who can blame their failures on something concrete like alcoholism or drug addiction—laziness and YouTube is kind of an embarrassing excuse. Občas závidím těm, kteří mohou svádět své neúspěchy na něco tak konkrétního, jako je alkoholismus nebo drogová závislost – lenost a YouTube je poněkud trapná výmluva.

16 The historian/rebel commander Josephus teaches us much, but nothing more important than this: if someone proposes group suicide, he should have to go first. Historik/velitel povstalců Josephus nás učí mnohému, ale zejména tomuto: když někdo navrhne skupinovou sebevraždu, měl by mít povinnost jít na řadu první.

17 In a school meeting I am sitting next to a strikingly beautiful parent—she looks like she should be playing a goddess in Clash of the Titans; I hope she has a cold so she doesn’t notice I smell like a gargantuan bramborák. Na třídních schůzkách sedím vedle mimořádně hezké matky – vypadá jako nějaká bohyně ze Souboje titánů; doufám, že má rýmu a necítí, že smrdím jako obří bramborák.

18 “One day you will sit down and write a book at night” – Josef Jedlička, Midway upon the Journey of Our Life. „Jednou si sedneš a napíšeš v noci knihu“ – Josef Jedlička, Kde život náš je v půli se svou poutí.

19 It would be neat to write one word every day to have one 365-word sentence: an idea I should have had one year ago. Bylo by hezké napsat jedno slovo každý den a mít tak jednu větu o 365 slovech: myšlenka, která mě měla napadnout před rokem.

20 What are the four characters of the quaternity? Jaké jsou čtyři postavy čtveřice?

21 my dad died / being thrown into water / my dad killed my dad / being shot into space můj táta zemřel / hozený do vody / můj táta zabil mého tátu / vystřelený do vesmíru

22 Occidens solus.

23 Poor carp. Chudák kapr.

24 What I got my son for Christmas: a computer / What I did not get my son for Christmas: a cable that connects the computer to the monitor. Co jsem koupil synovi k Vánocům: počítač / Co jsem nekoupil synovi k Vánocům: kabel, který připojuje počítač k monitoru.

25 Rizzoli ruined New York. Rizzoli zkazil New York.

26 I should probably fi gure out whether Boxing Day refers to the sport or putting things in containers. Asi bych měl zjistit, jestli Boxing Day souvisí se sportem nebo s ukládáním věcí do krabic.

27 Of my ex-girlfriends 50 % hate me and 50 % like me—does that mean I am a good or a bad person? Z mých bývalých přítelkyň mě 50 % nesnáší a 50 % má rádo – znamená to, že jsem dobrý, nebo špatný člověk?

28 My dad is dead, but I call my mom to wish her a happy anniversary. Táta je mrtvý, ale volám mamince, abych jí popřál k jejich výročí.

29 I want to possess something wild: preferably a hawk. Chci vlastnit něco divokého: nejlépe jestřába.

30 As an American, not having a car makes me feel like I am missing a limb. Coby Američan bez auta se cítím, jako by mi chyběla končetina.

31 Thank you. Děkuji.