V úterý 19. září zemřel ve věku osmdesáti šesti let Ivo Vodseďálek (nar. 8. 8. 1931
v Praze), básník, výtvarník a pilot balónů.

Byl podstatnou osobností českého nezávislého uměleckého, kulturního a společenského života. Verše a prózy z přelomu čtyřicátých a padesátých let shrnul tento autor jedinečné „trapné poezie“ do soukromé rukopisné edice Půlnoc, kterou v té době redigoval s Egonem Bondym. Ačkoli psal i v dalších letech, jako literát vystoupil oficiálně na veřejnost až v roce 1990. Pětisvazkové Dílo Ivo Vodseďálka vyšlo v nakladatelství Pražská imaginace (1992), eseje, memoárové črty a povídky z devadesátých let v knize Felixír života (Host 2000), prozaické texty z padesátých let – Kalvárie a Kompensace – pod názvem Dvě prosy v Edici Revolver Revue, kde byla v roce 2011 vydána i jeho Jedna věta. V Revolver Revue publikoval soustavně i časopisecky, roku 2007 obdržel Cenu Revolver Revue. Příležitostně publikoval i v časopisech Host, Babylon, Aluze, Protimluv ad. Výbory z autorova díla vyšly anglicky, německy, polsky, italsky, rusky, finsky a jeho texty jsou také součástí Antologie české poezie, kterou vydalo francouzské nakladatelství Gallimard v roce 2002. Ivo Vodseďálek se celý život věnoval i výtvarné tvorbě, převážně kolážím. V současnosti se připravuje nové vydání jeho sebraných spisů, v ediční péči Martina Machovce, a také obsáhlá monografie o Vodseďálkově životě a díle.

Ivo Vodseďálek pracoval po maturitě na reálném gymnáziu v Praze jako stavební dělník a v Ostravě jako montér v Nové huti Klementa Gottwalda. Od roku 1953 byl zaměstnán jako projektant v národním podniku Chemoprojekt. Od 1960 připravoval ze soukromé iniciativy obnovu létání volnými balóny v tehdejším Československu, posléze dosáhl kvalifikace pilot-instruktor. Balon klub Praha, který založil, existuje již přes padesát let.

Poslední rozloučení s Ivo Vodseďálkem se bude konat v úzkém rodinném kruhu.