Náš minulý příspěvek jsme zakončili obrazem modelové situace: předmět prohlášený za umělecké dílo byl převezen do sběrného dvora. Podržme se tohoto příkladu a vydejme se tam také. Sběrný dvůr představuje místo, nebo řekněme kontext, kde jsou věci tříděny a zařazovány jiným způsobem, než jak tomu bylo do okamžiku, kdy je jejich bývalý majitel prohlásil za odpad. Jejich význam se změnil, obdobně jako se změní význam předmětu prohlášeného za umělecké dílo. K této změně významu však nemusí nutně dojít pro nás – záleží na našem nastavení. Einstellung, jak se říká.

Vylučme tedy situaci, v níž vstoupíme do areálu sběrného dvora
s přesvědčením, že předměty, které se tam nacházejí, jsou odpad, resp. surovina určená k recyklaci. Naopak, přicházíme hledat umělecké dílo. Jenže kontejner vyhrazený olejomalbám je prázdný a bronz tu nevykupují. Nevíme, jak umělecké dílo vypadá. Nevíme, co to je. Můžeme se pokusit dílo identifikovat hledáním podpisu autora či červeného nalepovacího puntíku značícího „prodáno“, takové metody však považujeme za krajně nespolehlivé. Jak tedy postupovat? Je třeba si vybrat.

V tu chvíli ovšem již vstupujeme do samotného procesu utváření uměleckého díla, jelikož proměňujeme význam jakéhosi předmětu a prohlašujeme ho, byť třeba jen sami pro sebe, za umělecké dílo. A zdá se, že je přitom lhostejné, zda to již udělal někdo před námi a my naším prohlášením jeho prohlášení pouze nevědomky přijímáme. Právě zde jsme se dostali do kritického bodu, kdy ve snaze umělecké dílo nalézt, jej – viděno určitým prismatem – sami vytváříme.

Vzpomeňme si na Josepha Beuyse a jeho „Jeder Mensch ist ein Künstler“, tedy „Každý člověk je neurčitý člen umělec“. Možná ano, kdo by si troufl zpochybňovat demokratizaci umění, my se však domníváme, že je třeba jít ještě dál. Jsme to my sami kdo rozhoduje, kdo svými prohlášeními dovoluje změnu významu předmětů i kdo prohlášení přijímá, neboli je třeba jasně říct: Jeder mensch ist ein Kurator! Je nezbytné započít proces demokratizace kurátorství.

A příště se budeme zabývat hezkými kaménky, tvorbou zvířat a otázkou sdělení.